MKP PLUS (1Kg) – Ức chế phát triển đọt non – Thúc già lá – Phân hóa mầm hoa

  • Thúc lá nhanh già, phân hóa mầm hoa mạnh.
  • Chặn đọt non phát triển, tăng khả năng ra hoa đậu quả.
  • Kích cây ra hoa theo ý muốn, xử lý ra hoa nghịch vụ.
  • Chống hiện tượng sượng trái, củ, hạt, lép hạt, rỗng ruột.
  • Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube