LÂN 86 (1Kg) – Tạo mầm hoa cực nhiều – Bung hoa đồng loạt – Hạn chế hiện tượng nghẹn hoa

  • Lân cao năng hấp thu cực nhanh, phân hóa mầm hoa cực mạnh.
  • Thúc già lá, quá trình phân hóa mầm hoa diễn ra nhanh chóng.
  • Tạo mầm hoa chắc chắn, phát hoa bung mạnh, đồng loạt.
  • Khắc phục tình trạng nghẹn hoa, chai đọt, ra hoa lọt sọt, ra hoa cách niên.

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube