HUMIC PROMAX (24kg) – Ra rễ mạnh, lá xanh dày

  • Cải tạo đất, bung rễ nhanh, rễ tơ nhiều, hấp thụ tốt.
  • Kích đọt, phóng đọt nhanh, mập đọt.
  • Dưỡng lá xanh dày, quang hợp mạnh, bộ lá sum xuê.
  • Tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi như lạnh, ngập úng,…

Contact Order

remove 0385224466 phone skype email facebook zalo youtube